Quy-y Tam-bảo là thế nào? (Nguyễn Ngọc Qúy)

Quy-y Tam-bảo là thế nào?

quy-y-tam-bao

Quy-y Tam-bảo là trở về nương tựa ba ngôi báu: PHẬT, PHÁP, TĂNG

Tại sao phải Quy-y Phật? – Vì Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, từ bi vô lượng, phước huệ vô biên, đức hạnh viên mãn; – Vì Phật là người dẫn đường vĩ đại nhất, đã có cái kinh nghiệm bản thân thoát ra ngoài vòng sanh tử để chứng Đạo.

Tại sao quy-y Pháp? – Vì chỉ có phương pháp của Phật là đầy đủ công năng để đưa chúng ta qua khỏi bể khổ, đến bờ giải thoát.

Tại sao lại quy-y Tăng? – Vì Tăng là người đã hy sinh gia đình, tiền của, danh vọng… để tình nguyện theo Phật dắt dẫn chúng sanh trên đường Đạo…

Mọi hình thức để hỗ trợ trên con đường tìm giải thoát ban đầu là phương tiện nên không chấp, không giữ… và khi nhận thấy thì không tìm gì hết, không mong cầu, không chứng, không đạt.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*